Y.L. Eğitim Planı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TASARIM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eğitim Planı

Zorunlu Dersler                                                                                                         KREDİ              AKTS

  1. DS 501 Tasarım Projesi** ya da                                                                    (2-2) 3                7.5

    ID 512         İleri Tasarım Projesi                                                                          (2-2) 3                7.5

  1. DS 502 Etik ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri**ya da                      (2-2) 3                7.5

    ID 521         Tasarımda Araştırma Yöntemleri                                                  (2-2)3                 7.5

  1. DS 504 Seminer* **ya da                                                                                (0-2) NC            7.5

    ID 592         Seminer                                                                                                (0-2) NC             7.5

  1. DS 500 Tez                                                                                                          (0-1) NC              26
  2. DS 8XX Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                                           (8-0) NC              4

*Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Seminer dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır.

** Bütün Yüksek Lisans öğrencileri bu ders ikililerinin içinden birini almak zorundadır (DS 501 / ID 512) ve (DS502/ ID 521) ve (DS 504 / ID 592).

Toplam kredi (en az)                                              :120 AKTS

Kredili alınacak derslerin sayısı (en az)           :

Seçmeli Dersler                                                                                                              KREDİ            AKTS 

DS 511               Uygulamalı Yapay Zeka ve Akıl Yürütme                                    (2-2) 3                7.5

DS 512               Tasarım için Temel Mekatronik                                                      (2-2) 3                7.5

DS 513               Renk ve Tasarım                                                                                 (2-2) 3                7.5

DS 514               İletişim ve Tasarım                                                                             (3-0) 3                7.5

DS 515               Tüketim Kültürü ve Tasarım                                                            (3-0) 3                7.5

DS 516            Zanaat ve Tasarım                                                                                 (2-2) 3                7.5

DS 517            Yaratıcı Yazarlık                                                                                    (3-0) 3                 7.5

DS 518            Tasarımın Kültürel Analizi                                                                  (3-0) 3                7.5

DS 519               Kültürel Çalışmalar                                                                            (3-0) 3                7.5

DS 520               Eleştirel Tasarım Pratikleri Olarak Tasarım(sanat)                  (2-2) 3                7.5

DS 521               Tasarım, Evsellik ve Gündelik Yaşam Nesneleri                       (2-2) 3                7.5

DS 522               Tasarım Tarihi                                                                                    (3-0) 3                7.5

DS 523               Modern Sanat ve Toplum Bağlamında Tasarım                        (3-0) 3                7.5

DS 524               Tasarım Yönetimi                                                                              (3-0) 3                7.5

DS 525               Tasarım Modelleri ve Yöntemleri                                                  (2-2) 3                7.5

DS 526               Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon                                      (2-2) 3                7.5

DS 527               Moda Kuramı                                                                                     (3-0) 3                7.5

DS 528            Yenilikçi Malzemeler                                                                          (3-0) 3                 7.5

DS 529            Fikri Mülkiyet Hakları ve Tasarım                                                  (3-0) 3                  7.5

DS 530            Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş                                           (3-0) 3                  7.5

DS 531            Medya Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Meseleler              (3-0) 3                  7.5

DS 532            Tasarımda Malzeme                                                                            (3-0) 3                  7.5

DS 533            İnsan-Makine Etkileşiminde Yenilikçi Arayüzler                       (2-2) 3                  7.5

DS 534            Oyun ve Oyuncak Tasarımı                                                              (2-2) 3                  7.5

DS 535            Temsilin Politikası ve Estetiği                                                         (3-0) 3                  7.5

DS 536             Tasarımda Özel Konular                                                                    (3-0) 3                7.5

DS 537            Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Tasarım Modelleri               (2-2) 3                 7.5

DS 538            Kullanıcı Etkileşimi ve Deneyimi Tasarımı                                  (2-2) 3                7.5

DS 539            Giyilebilir Teknoloji                                                                            (3-0) 3                 7.5

 

Ders İçerikleri

DS 500            Tez                                                                              (0-1)NC             AKTS 26

Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında, programda aldığı dersler temelinde seçtiği deneysel ve/veya teorik araştırma konusunda bağımsız bir çalışma yürüterek yüksek lisans tezi hazırlar.

 

DS 501            Tasarım Projesi                                                        (2-2) 3             AKTS 7.5

Ders kapsamında en az bir tasarım projesi geliştirilir. Tasarım teması çağdaş kültürel konular üzerinden seçilir ve değişkendir. Tasarlama bir problem çözme süreci olarak gelişir.

 

DS 502            Etik ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri             (2-2) 3             AKTS 7.5

Ders bilimsel çalışmada etik ve araştırma yöntemlerinin önemini anlatmayı amaçlar. Dersin amacı öğrencilerin, tasarım araştırma ve uygulamaları alanındaki niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanarak tasarım yapıları, kavramları, prototipleri ve sistemlerini analiz etmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerin analitik değerlendirmeler, deney, mülakat, anket, gözlem gibi çeşitli yöntemleri kullanarak araştırma yapma becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

 

DS 504            Seminer                                                                     (0-2) NC             AKTS 7.5

Ders seçilen çağdaş bir tasarım meselesine ve bu meselenin kuramsal ve pratik yansımalarını ele odaklanır.

 

DS 8XX          Uzmanlık Alanı Çalışmaları                                   (8-0) NC             AKTS 4

Lisansüstü öğrencileri belli bir konu seçip genelinde kendi tez danışmanları olan bir öğretim üyesinin yönlendirmesiyle o konuyu inceler.

 

DS  511             Uygulamalı Yapay Zeka ve Akıl Yürütme                (2-2)3                  AKTS 7.5

Olasılık ve istatistiksel akıl yürütmeye giriş; Bayesçi yöntemler, karar verme; dağılımlar; örüntü tanıma ve regresyon; öğrenme ve YZ için yaygın kullanılan bilgisayar araçları; YZ paradigmaları, bedenlenmiş biliş ve YZ; yapay sinir ağları; derin ağlar; vaka çalışmaları: sanatta yapay zeka.

 

DS  512             Tasarım için Temel Mekatronik                                    (2-2) 3                AKTS 7.5

Bu ders insan-makine etkileşim arayüzleri üzerinde çalışmak isteyen ancak elektronik ve programlama bilgisi olmayan öğrencilere yöneliktir. Gömülü platformlarda (örneğin Arduino) donanım ve programlama; işlemci, bellek, çevre birimleri; girdi/çıktı özellikleri; sinyallerin analog ve dijital gösterimi ve dönüşümü; temel elektronik; algılayıcı tipleri ve arayüzleri: anahtarlar, hareket algılayıcıları, dokunma algılayıcıları, optik algılayıcılar, enkoderler; motorlar ve eyleyiciler; gömülü işlemciler ile motor sürme; gerçek zamanlı programlama; insan-bilgisayar fiziksel etkileşimi ve çok kipli arayüz örnekleri.

 

DS 513            Renk ve Tasarım                                                       (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu ders kapsamında rengin temel ilkeleri incelenir. Bu ilkeler çeşitli tasarım örnekleri üzerinden temel bir tasarım aracı olarak deneyimlenir.

 

DS 514            İletişim ve Tasarım                                                   (3-0) 3             AKTS 7.5

Ders kapsamında tasarımın neden ve nasıl bir iletişim biçimi ve aracı olduğu ayrıntılı olarak tartışılacaktır. İletişim ve tasarım alanında geliştirilen çeşitli kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda, öğrencilerin, iletişim kuramları ve tasarımın temel kavramları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve bunlar arasındaki ilişkileri analiz edebilmeleri hedeflenmektedir.

 

DS 515            Tüketim Kültürü ve Tasarım                                  (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu dersin temel amacı üretim, tüketim ve tasarım nesnesi arasındaki ilişkiyi tartışmaktır. Sanayi devrimine eş zamanlı olarak kitlesel üretimin merkeze alındığı üretim temelli bir toplumun doğuşu ve ardından tüketim temelli bir topluma geçiş ve bu bağlamda tasarım kavramı ele alınacaktır. Tasarımın tüketiciden bağımsız, gayrı şahsi ve nesnel olarak metalaşması, ihtiyacı karşılamanın ötesinde mitler ve fanteziler eşliğinde bireylerin hayallerine aracılık edişi ve kimlik inşa etmek için umut vaat edişi örnekler eşliğinde analiz edilecektir.

 

DS 516            Zanaat ve Tasarım                                                    (2-2) 3             AKTS 7.5

Ders kapsamında zanaat ile modern tasarım arasındaki ilişki ele alınır. Kültür ve toplumsal yapı içerisinde el sanatları ve zanaatin anlamı ve konumu incelenmektedir. Tasarım tarihi boyunca ve tasarım felsefesi doğrultusunda, tasarım ve zanaat nesnelerinin dönüşümü ve zanaat kültürünün yeniden canlanışı farklı boyutlarıyla ve ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Zanaat kavramı tasarıma değer katacak bir unsur olarak kabul edilir ve tasarım kavramı ile bütünleştirmenin pratik ve kuramsal yolları araştırılır.

 

DS 517            Yaratıcı Yazarlık                                                      (3-0) 3             AKTS 7.5

Ders kapsamında şiirden denemeye çeşitli yaratıcı yazım örnekleri incelenecektir. Öğrenciler dünyaca ünlü yazarların temel eserlerini ve birbirlerinin çalışmalarını okuyarak, yaratıcı yazmanın temel kurallarını öğrenecek, eleştirel düşünme ve yazma becerilerini geliştireceklerdir.

 

DS 518            Tasarımın Kültürel Analizi                                     (3-0) 3             AKTS 7.5

Tasarımın kültürel bir üretim biçimi olarak tanımlandığı derste gündelik hayatımızın objeleri analiz nesnesi haline getirilerek, kültürel kodlar üzerinden okunmaktadır.

 

DS 519            Kültürel Çalışmalar                                                (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu ders öğrencilere Kültürel Çalışmalar alanındaki temel kavramları, analitik teknikleri ve yorumlama çerçevelerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Özellikle kültürel süreçlere ve eserlerin nasıl yaratıldığına, üretildiğine, dağıtıldığına ve tüketildiğine odaklanılacaktır. Ders bağlamında öğrencilerin kültürel üretimin sosyal, estetik ve politik bağlamlarını anlamaları beklenmektedir.

 

DS 520            Eleştirel Tasarım Pratiği Olarak Tasarım(sanat) (2-2) 3             AKTS 7.5

Eleştirel tasarım pratikleri eylemsel, maddesel ve metinsel üretimler gerçekleştirirler. Bu üretimler aracılığı ile gündelik hayat, kültür, doğa, üretim, tüketim, yerellik, küresellik, teknoloji ve fenomenoloji gibi kavramları tartışmaya açarlar. Ortaya çıkan örneklere tasarım(sanat) adı verilir ve hem kuram ve pratik hem de sanat ve tasarım arasında aracılık yaptıkları düşünülür. Ders kuram ve pratik arasındaki ilişki üzerinden gelişecektir. Ders kuramsal kültürel konulara odaklanacak ve ardından eleştirel pratiklerin ürünleri olarak nesneler üretecektir.  

 

DS  521           Tasarım, Evsellik ve Gündelik Yaşam Nesneleri  (2-2) 3            AKTS 7.5

Ders evsellik-modern tasarım ile tasarım-gündelik yaşam nesneleri arasındaki gerilimli ilişkiler üzerinden kurgulanır. Ders tasarım, evsellik ve gündelik yaşam nesneleri arasındaki ilişkiye kurgulanır. Ders maddi kültürün bir nesne türü olarak tasarımın evsel bağlamda gündelik yaşam nesnesine dönüşüm yollarını tartışır. Nesnelerin kullanım değerleri ve şeylerin uysallığı gündelik yaşam ve tasarım örnekleri üzerinden incelenecek tamlamalar olarak ortaya çıkar.

 

DS 522            Tasarım Tarihi                                                         (3-0) 3             AKTS 7.5
Bu seminer öğrencileri teorik ve metodolojik olarak tasarım nesnelerini tarihsel bağlamları içinde incelemeye hazırlayacaktır. Öğrenciler, tasarım tarihi disiplininin kurucu metinlerinin ayrıntılı okumaları vasıtasıyla alandaki temel yaklaşımları ve bunların sanat tarihi ya da maddi kültür gibi benzer alanlarla ilişkisini öğrenecekler.

 

DS 523            Modern Sanat ve Toplum Bağlamında Tasarım (3-0) 3             AKTS 7.5

Bugün bildiğimiz haliyle endüstriyel tasarımın ortaya çıktığı 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başı modernizm ve modern sanatın yükselişi ile karakterize olur. Bu derste modern sanatın gelişimi, tasarımla paralellikleri ve yansımaları üzerinde durulacak, söz konusu dönemin sanat ve tasarımla ilgili felsefi fikirleri ve siyasi ideolojilerine de değinilecektir. Eyfel Kulesi gibi moda ve mühendislik becerileriyle dünyanın gözünü kamaştıran Paris’te izlenimciliğin ortaya çıkışından başlayacak yolculuk kübizm ve konstrüktivizm üzerinden Anselm Kiefer’in kurşun uçak heykellerine ve 21. Yüzyılın dijital sanatına kadar uzanacaktır.

 

DS 524            Tasarım Yönetimi                                                     (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu dersin temel amacı, tasarım kurumlarında tasarım, iş ve yönetim arasındaki ilişkinin vurgulanmasıdır. Güçlü bir kurumsal kimlik yaratılması amacıyla, yenilikçi tasarım sürecinin, tasarım ve kurumdaki diğer faaliyetler arasında doğru bir ilişki yaratılarak yönetilmesinin nasıl gerçekleştirileceği detaylı olarak açıklanır. Stratejik planlama ve yönetim yoluyla tasarımın kurumsal yapı içindeki varlığının görünür hale getirilmesinin yolları öğretilir.

 

DS 525            Tasarım Modelleri ve Yöntemleri                           (2-2) 3             AKTS 7.5

Ders duygusal tasarım, kapsayıcı tasarım, hizmet tasarımı, ortaklaşa tasarım gibi güncel tasarım modelleri ve yöntemlerinden biri üzerine odaklanır. Öğrenciler seçilen bir yaklaşım ve bu yaklaşımın kriterleri dahilinde tasarım üretirler. Duygusal tasarım ile fizyo haz, psiko haz ve sosyo haz terimleri tartışılırken; kapsayıcı tasarım bağlamında bilişsel, motor ve duyumsal beceriler üzerinden tasarıma değer katılmaya çalışılır. Hizmet tasarımı ile insanları planlama ve organize etme süreçleri, kullanıcı ve servis sağlayıcı arasındaki altyapının inşa edilmesi ve hizmetin malzemeye yönelik parçalarının tasarlanması önem kazanır. Ortaklaşa tasarım bağlamında sorunlar ve çözümlerin geniş bir perspektif ile paydaşlar tarafından ortaklaşa belirlenip, ortaklaşa çözülebileceği düşünülür. Bu ders kapsamında burada adı geçmeyen yeni modellere de yer açılabilir.

 

DS 526            Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon                (3-0) 3             AKTS 7.5

Ders tasarım odaklı düşünme ile inovasyon kavramının ilişkisi üzerine temellenir. Yaklaşımını altı aşamalı yinelemeli bir yöntem olarak ele alınır: 1. Empati kurma, 2. Problem tanımlama 3. Fikir geliştirme, 4. Prototip geliştirme, 5. Test etme ve 6. Değerlendirme.  Bu yaklaşımın aşamaları çeşitli teknikler ve tasarım egzersizleri eşliğinde yenilik kavramını tartışarak deneyimlenir.

 

DS 527            Moda Kuramı                                                           (3-0) 3             AKTS 7.5

Ders moda kuramının üç temel çerçevesi üzerine temellenir: çeşitli maddi ve maddi olmayan bağlamlar içinde davranış olgusu; nesne ve süreç; çağdaş ve klasik edebi eserler üzerinden geliştirilen moda mekanizmaları. Her bir öğrenci bu çerçevelerden biri üzerinden bir tasarım çalışması üretir ve bu bağlamı deneyimler.

 

DS 528            Yenilikçi Malzemeler                                               (3-0) 3             AKTS 7.5

İleri malzemeler birçok endüstriyel uygulamalar için kritik öneme sahiptir.  Bu ders kapsamında niçin farklı tipteki malzemelerin farkı mühendislik bileşenlerinin üretiminde kullanıldığı, malzeme üretim süreçlerinin ve yapısının genel sistem performansını belirleyen malzeme özelliklerine nasıl etki ettiği açıklanmaktadır. Ders, hem demir esaslı hem de demir dışı alaşımları, metal, polimer ve seramik esaslı kompozitler ile bunların üretim ve uygulamalarını kapsayacaktır. Ders sonunda öğrenciler verilen bir endüstriyel tasarım uygulaması için her bir yenilikçi malzemenin uygunluğunu açıklayabilecek ve doğru alaşım ve kompozit ailesini seçebilecektir.

 

DS 529            Fikri Mülkiyet Hakları ve Tasarım                        (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu dersin amacı, günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada giderek daha fazla önem kazanan fikri mülkiyet kavramlarını ve tasarım hukukunu, hem kuramsal olarak hem de örnek çalışmalar ile öğrencilere öğretmektir. Ders, katılımcıların fikri haklar ve tasarımda etik ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmalarını hedefleyerek onları konu hakkında bilimsel araştırmaya teşvik etmektedir.

 

DS 530            Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş                 (3-0) 3             AKTS 7.5

Bu ders bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler ve toplumsal bağlam arasındaki etkileşime odaklanan teorilere giriş niteliğindedir. Öğrenciler sosyal aktörler ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkileri inceleyen farklı kuramları öğrenir ve bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiler hakkında eleştirel bir perspektif geliştirirler.

 

DS 531            Medya Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Meseleler (3-0 )3             AKTS 7.5

Ders öğrencilere temel medya okuryazarlığı becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sinemadan İnternet’e farklı iletişim araçlarının içeriği ve biçimi hakkında eleştirel düşünebilmeleri için kavramsal araçlar geliştirmelerine yardımcı olmak en temel hedeftir. Ders kapsamında farklı medya metinlerinin çeşitli kuramsal çerçevelerden okuması gerçekleştirilir.

 

DS 532            Tasarımda Malzeme                                                 (3-0) 3             AKTS 7.5

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze, malzeme insan yaşamının temel parçalarından biri olmuştur. Basit el aletlerinden, sandalye ve masaya ve karmaşık cihazlara değin malzeme daima özne tarafından nesnelere/tasarımlara dönüştürülmüştür. Bu ders kapsamında fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri ve üretim yöntemlerine bağlı olarak nesne/tasarım üretiminde malzemenin birincil rolü ve işlevsellik bağlamı tartışılacak; ayrıca malzeme ve kullanıcı etkileşimlerinde ortaya çıkan öznel bağlamlar sorgulanacaktır. Seçilen nesne/tasarım örnekleri, üretildikleri malzemelerin (gelişmiş plastikler, biyolojik bazlı malzemeler, dönüşebilir malzemeler, nano-malzemeler vb.) soysal ve ticari isimleri, bu malzemelerin tipik kullanım ve üretim şekilleri ve karşılık geldikleri estetik, psikolojik, toplumsal ve bireysel değerleri eşliğinde analiz edilecektir.