Y.L. Program Çıktıları

  • Tasarım alanı ile ilgili bilgi birikimini, alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve tasarımın güncel konularını kavrayarak, yaşamın sosyo-kültürel bağlamına hizmet edecek nesnel, mekansal, maddesel, estetik, teknolojik, görsel, vb. olgular üzerinden, kapsayıcı bir çerçevede geliştirebilme, yorumlayabilme ve derinleştirebilme becerisi.

 

  • Alanında edindiği kuramsal ve pratik bilgileri kullanabilme, farklı disiplinler ile bütünleştirebilme, bu disiplinler ile işbirliği içinde yorumlayabilme, yaratıcı problem çözme süreçlerine dönüştürebilme ve yeni bilgiler oluşturabilme becerisi.

 

  • Alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları belli bir araştırma yöntemi kullanarak akılcı ve yaratıcı bir şekilde çözümleyebilme becerisi.

 

  • Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek için sorumluluk almak ve karşılaşılan sorunlar karşısında stratejik yaklaşımlar ile liderlik yapabilme, çözüm üretebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi.

 

  • Tasarım alanı ile ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgilere eleştirel yaklaşma, yorumlama, değerlendirme ve farklı açılardan bakabilme ve bu doğrultuda kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme becerisi.

 

  • Tasarım alanı ile ilgili yaptığı çalışmaları güncel gelişmeler ve veriler eşliğinde destekleyerek kendi alanı ya da disiplinler arası etkileşimde olduğu farklı alanlara yazılı, sözlü ve görsel olarak belli bir çerçevede aktarabilme, anlatabilme, sunabilme ve belli yöntemler ve araçlarla iletişim kurabilme becerisi.

 

  • Tasarım alanı ile ilgili bilgiyi, gerektiğinde etkileşimde olduğu disiplinleri de kapsayacak şekilde uygun terminoloji eşliğinde İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi.

 

  • Tasarım alanı ile ilgili bilgisayar yazılımı gibi bilişim ve iletişim teknolojilerini; modelleme ve prototipleme araçlarını alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilme becerisi.

 

  • Disiplinler arası etkileşimde belirleyici olan bütünleşme, ortaklaşma ve işbirliği gerektiren tasarım çalışmalarında, etkileşimi geliştirebilmek ve sürdürebilmek için mevcut sosyal normları eleştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilmek için harekete geçme becerisi.

 

  • Alanı ile ilgili yaptığı her türlü kuramsal ve pratik çalışmada, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, kültürel, bilimsel, etik değerlere bağlı kalma ve bu değerleri ortaya koyma becerisi.